"Med jord og himmel i bevegelse"

iStock_000008844030Medium.jpg

Blå Kors Norge hjelper mennesker. Derfor setter Blå Kors "jord og himmel i bevegelse."

Aglo Opplæringssenter er en av de største virksomhetene i Blå Kors Norge. Det har vi vært siden Rusfri og Blå Kors Norge fusjonerte 1. januar 2009.

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 43 diakonale virksomheter i 15 fylker.

Blå Kors-magasinet RUSFRI kan du lese ved å klikke på denne linja

Etter TV-aksjonen i 2008 har Blå Kors Norge satset sterkt på sitt arbeid for barn og unge. Økt satsing på skolesektoren er en av konsekvensene av det nye fokuset.

Blå Kors Norge har også sin egen "fadderaksjon". Barndomsvenn er en mulighet til å bli fast giver for på den måten å støtte vårt barne- og ungdomsarbeidet i Norge.

LES MER OM BARNDOMSVENN VED Å KLIKKE PÅ DENNE LINJEN.

Over 1000 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Organisasjonen søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler.

Mange av medlemmene i Blå Kors er engasjert i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får på ulike måter hjelp, for eksempel gjennom tiltak av typen «Barnas Stasjon» og ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med rusproblemer. Ved hjelp av frivillige drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat. Lokale Blå Kors-foreninger finnes på ulike steder i landet.

I Norge er det fire Blå Kors-skoler med til sammen ca. 350 elever. I tillegg til Aglo vgs. er det Hop vgs., Seiersborg vgs. og Øvbrebø vgs.

Lagre

agloadresse_ny_970.JPG